Nhà trường đã thường xuyên rèn kĩ năng sống cho HS bán trú